News

20' & 30' Skid-Mounted Mobile Vaporizers!

Worthington-ARITAS  is proud to announce its new product line for Vaporizers.  The 20' and 30' Skid-...

Read more ...

Our new Quality Certificates

ARITAŞ, as a globally known manufacturer of cryogenic engineering & technology products is alway...

Read more ...

58 m3 LNG trailers are ready for their mision towards SNOWIT (Snow White LNG Terminal)

  

 

 

 

 

 

      

 

 To provide better service to our customers, WORTHINGTON-ARITAŞ increased man power of Service Department and put into operation a new computer system in 2004. 

We are able to serve to our customers on all over the world.
In addition to maintenance activities, Service Department is capable of providing engineering solutions, installation of industrial gas systems, and operator training.
We have three service vans which equipped with all necessary tools, welding machines, vacuum pumps, spare parts and equipment necessary for field installation and maintenance.
In 2007, name of Service Department is developed to Customer Engineering Services and ready to provide solutions to your needs.
For detailed information on our services please send an e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or submit the form below.

 

 

 

T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

Sayı  : 40277820/87124                                                                                         21/11/2016

Konu: Muayene Merkezleri

 

GENELGE

(2016 / TMKTDGM-03/ MUAYENE MERKEZLERİ)

 

Bilindiği üzere, “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)” na 30/11/2005 tarihli ve 5434 Sayılı Kanun ile katılmamız uygun bulunmuş ve söz konusu anlaşma 02/07/2010 tarihli ve 27629 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2010/547 Sayılı “Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar” ile de 22/03/2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu anlaşma ve 655 sayılı KHK ile yeni ihdas edilen Genel Müdürlüğümüze tevdii edilen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında, gerek ADR Uygunluk Belgesine sahip olan araç ve üst yapılarına ilişkin ADR Kısım 6 ve 9’da belirtilen test ve muayene işlemlerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılması, gerekse de trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi olmadan tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunan taşıtların durum tespitlerinin yapılarak belgelendirilebilmelerini sağlayacak muayene merkezlerinin açılması, muayene esaslarının ve işletme şartlarının belirlenmesi ihtiyaçlarına cevap vermek üzere Bakanlığımızca hazırlanan Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik 21/04/2016 tarih ve 29691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Diğer taraftan, 06/03/2013 tarihinde imzalanan “Tehlikeli Malların Taşınmasına İlişkin Uluslararası Anlaşma Ve Sözleşmeler Kapsamında Onay, Sertifikalandırma ve Muayene İşlemlerini Yapmak Üzere Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Tarafından Türk Standartları Enstitüsünün Yetkilendirilmesi Hususunda Protokol” kapsamında tehlikeli madde taşıyan araç ve üst yapıların muayeneleri için Bakanlığımız tarafından TSE, Onay Kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir.

 

Bu bağlamda, Yönetmeliğin ve Yetkilendirme Protokolünün amaç ve hedeflerine uygun olarak uygulanmasını teminen aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

(1)   İŞLETME YETKİ BELGESİ BAŞVURULARI

 

a)    Geçici İşletme Yetki Belgesi Başvuruları

 

1-       Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce Onay Kuruluşunun gözetiminde muayene faaliyeti yürüten işletmeler aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte Bakanlığa Başvuruda bulunurlar.

 

-          Yürütülen muayene faaliyeti kapsamının belirtildiği talep konusunu içeren dilekçe.

-          İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile en son yapılan değişikliklerin gösterildiği Ticaret Sicil Gazetesinin aslının ibrazı veya noter onaylı suretleri,

 

-                     Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi.

-                     Tüzel kişiliklerde işletmeyi temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişiliklerde ise imza beyannamesi.

-                     Ek-1’de yer alan tesis bilgi formu.

 

2-    Söz konusu işletmelere, bu Genelgenin yayımı tarihinden itibaren ücretsiz olarak bir (1) yıl süre ile Geçici İşletme Yetki Belgesi düzenlenir.

b)     İşletme Yetki Belgesi Başvuru Esasları

 

1-Yönetmelik kapsamında Muayene Merkezi olarak faaliyet göstermek isteyen işletmeler ilk başvurularını aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte Onay Kuruluşuna yapar.

 

Başvuruda istenen bilgi ve belgeler:

-                     Yürütülmek istenen muayene faaliyetinin belirtildiği talep konusunu içeren dilekçe.

-                     İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile varsa en son yapılan değişikliklerin gösterildiği Ticaret Sicil Gazetesinin aslının ibrazı veya noter onaylı suretleri.

-                     Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi.

-                     Tüzel kişiliklerde işletmeyi temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişiliklerde ise imza beyannamesi.

-                     Ek-1’de yer alan tesis bilgi formu ile birlikte Yönetmeliğin Ek-4’ünde belirtilen kriterlere ilişkin bilgi ve belgeler.

c)    Başvuruların değerlendirilmesi

 

1- Onay kuruluşu, muayene merkezi olarak faaliyet göstermek isteyen işletme ile ilgili değerlendirmeyi yapar. Bu değerlendirme, Yönetmelik hükümleri ve ilgili eklerinde belirtilen kriterler çerçevesinde;

a)        Başvuru dosyasında bulunan bilgi ve belgeler

b)       Mahallinde yapılacak inceleme sonuçları esas alınarak yapılır.

2-  Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, Onay Kuruluşu tarafından muayene merkezi olarak faaliyet göstermesi uygun bulunan tesis, gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte Bakanlığa bildirilir.

3-   Bakanlık, Onay Kuruluşu tarafından uygun bulunan ve İşletme Yetki Belgesi ücretini yatıran tesis işleticisi adına Ek-2’de yer alan “Muayene Merkezi İşletme Yetki Belgesi” düzenler. 4- Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda Onay Kuruluşu tarafından yapılacak incelemeler

için personel görevlendirebilir.

5-      Onay Kuruluşu, mahallinde yapılacak inceleme hizmeti için inceleme ücreti ve giderlerini başvuru sahibine fatura eder.

6-    Bakanlık tarafından verilen İşletme Yetki Belgesi, ilgili diğer kurum ve kuruluşların mevzuatı gereği alınması gerekli diğer izin veya onayların temini ile ilgili olarak işleticinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

(2)   MUAYENE MERKEZLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER Genel hükümler

1-  Onay Kuruluşunun sahibi olduğu muayene merkezlerinde, Yönetmeliğin EK-4`ün B.1 numaralı sırasında belirtilen belgeler aranmaz.

2-  Bir ilde mevcut olan muayene merkezi, söz konusu ilin ihtiyaçlarını karşılayamadığı veya 5’den fazla araca ilişkin ADR/Taşıt Uygunluk talebi olduğu durumlarda Yönetmeliğin Geçici Madde-2 hükmü kapsamında işlem yapılabilir.

3-  Tank üreticilerinin kendi üretmiş oldukları tanklara ilişkin yapılacak istisnai muayene faaliyetleri Onay Kuruluşu gözetiminde üretici firma tesislerinde gerçekleştirilebilir.

4-  IBC`lerin ara/periyodik muayenesi, IBC işletmecisinin tesisinde Onay Kuruluşu denetiminde yapılabilir.

5-  Tank konteyner/çok elemanlı gaz konteyneri/tank takas gövdesi/tüplü gaz tankeri ara, periyodik ve istisnai muayeneleri ile bu yapıya ait basınçlı ekipmanlarının muayeneleri, Onay Kuruluşu gözetiminde söz konusu taşıma birimlerinin işletmecisinin gösterdiği uygun bir yerde gerçekleştirilir.

6-  Kaynakların kontrolünde tahribatsız muayene işlemi gerektiği durumlarda, Muayene Merkezinin bu konuda yetkili bir firma ile arasında sözleşme varsa kendi uzman/uzmanlarından tahribatsız muayene seviye 2 sertifikası aranmaz. Bu durumda söz konusu firma ile yapılan sözleşme ile o firmanın çalışanlarının belgesine bakılır.

7- Yönetmeliğin 11. Maddesi (ç) bendi hükmü gereğince içeriği EK-3`de belirtilen konularda eğitim alınması zorunludur.

8-  Yönetmeliğin EK-4 Muayene Merkezi Kriterlerinden, C. Altyapı ve Personel Kriterlerinin

9. maddesinde istenen kanal zorunluluğu, özellikle azot gazı ile yapılan testlerde söz konusu gazın yere çökmesinden kaynaklı tehlikelerden kaçınmak için uygun ebatlarda inşa edilecek rampa ile karşılanabilir.

(3) İŞLETME VE MUAYENE ESASLARI İşletme Esasları

1-Muayene  Merkezleri,   araç  ve  araç  üst   yapı  sahiplerinden  başvurularını  alıp,    Onay

Kuruluşunun sistemi üstünden bu başvurularını müşterileri adına yaparlar. Muayene merkezleri, müşterileri adına Yönetmelik kapsamında yürüttükleri işlemlerde Onay Kuruluşuna karşı sorumludur.

2-     Muayene başvurularında muayene merkezi adı ve adresi açıkça belirtilir. Muayene merkezleri Bakanlıkça verilen işletme yetki belgeleri üstünde belirtilen adres dışında herhangi bir yerde araç ve araç üst yapı muayene işlemlerine ilişkin faaliyet yürütemez.

3-  Muayene merkezi tank kaydı ve/veya ilgili ulusal mevzuatlarda belirtilmiş dokumantasyonu araç ve/veya üst yapı sahibinden talep eder ve muayenenin yapılacağı zaman bu dosyayı Onay Kuruluşu uzmanına sunar.

4-    Tasarım Tip Onay dokümanları, Onay Kuruluşunca talep edildiği takdirde muayeneler esnasında kullanılmak üzere Onay Kuruluşu uzmanın incelemesine açılır. Söz konusu muayene işleminin tamamlanmasını müteakip iade edilir.

5-     Muayene Merkezi, Onay Kuruluşunca düzenlenecek muayene raporunda belirtilen eksiklikleri, ancak araç ve/veya araç üstyapı sahibinin izni ve bilgisi dahilinde giderir.

6-      Muayene Merkezi, Onay Kuruluşu uzmanına muayene ve inceleme işlemlerinin yapılabilmesi ve dokümantasyon işlemi için gerekli zamanı sağlar.

7-Muayene Merkezleri, Yönetmelik kapsamında yapmış olduğu işlemlerle ilgili iş süresince ve sonrasında kendi hatasından dolayı oluşacak zararlardan üçüncü kişilere karşı sorumludur.

 

Muayene Esasları

1-  ADR Uygunluk ilk incelemelerinde yeni üretilmiş araçlar için tescile esas belge (Uygunluk Belgesi) ibrazı yeterli olup, bu araçlar için Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ibrazı zorunlu değildir. Bu durumdaki araçlarda belge üstünde şasi numarası olması yeterlidir.

2-   Yeni üretilmiş araçların ilk muayeneleri hariç olmak üzere araç muayenelerinde, taşıma ünitelerinde ADR 8.1.3 Tehlike İkaz ve Turuncu Plaka İşaretleri, ADR 8.1.4 Yangınla Mücadele Teçhizatı, ADR 8.1.5 Çeşitli ve Kişisel Koruyucu Teçhizat Şartları sağlanmalıdır.

3-  Muayene merkezi, Onay Kuruluşu uzmanı muayeneye başlamadan önce; tankları muayene için hazırlar. Bu hazırlık, tank üstündeki gerekli söküm işlemlerinin yapılarak muayene ekipmanlarının bağlanmasını, muayene esnasında iş sağlığı ve güvenliği şartlarının sağlanmasını içerir.

4-     Sınıf 2 taşıyan tankların periyodik muayenelerinden önce gazdan arındırma işlemi yapılmalıdır.

5-  Muayene merkezi, muayene öncesinde gerekli iş güvenliği şartlarının sağlandığını kontrol eder ve güvence altına alır.

6-    Onay Kuruluşu uzmanınca iş sağlığı ve güvenliği şartlarının oluşmadığı tespit edilirse muayene işlemi durdurulur.

 

Tamirat Tadilat

1-      Tehlikeli madde taşıyan tankların tamirat ve tadilatlarını yapmak isteyen muayene merkezleri ve bu merkezler dışında kalan işletmeler Onay Kuruluşuna başvurur. Başvuru sahibi işyerinde alt yapı uygunluğu ile ilgili Onay Kuruluşu tarafından inceleme yapılır. Uygun bulunduğu takdirde Onay Kuruluşunca tamirat ve tadilatçı uygunluk sertifikası düzenlenir.

2-      Tankların tamirat ve tadilat işlemleri ile ilgili olarak uygulanacak prosedürler Onay Kuruluşunca hazırlanarak ilgili kuruluşlarca uygulanır.

3-     Tamirat ve tadilatçı uygunluk sertifikası bulunmayan yerlerde tamirat ve tadilat işlemi yapılan tankların muayene işlemi yapılmaz.

4-    Yönetmelik kapsamında Geçici Madde-1 hükmüne göre Bakanlıkça Geçici İşletme Yetki Belgesi düzenlenen muayene merkezlerinden bu Genelge yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl süre ile tamirat ve tadilatçı uygunluk sertifikası aranmaz.

 

(4)   RAPOR VE BELGELER

1-Muayene sırasında Onay Kuruluşu tarafından hazırlanan bir örneği Ek-4’ de yer alan ADR Araç/ Taşıt Uygunluk İnceleme Raporu ve Ek-5’de yer alan tehlikeli madde taşıyan tanklara ait muayene raporları, 3 nüsha halinde hazırlanır. Bir nüshası Onay Kuruluşunda, ikinci nüshası muayene merkezinde, 3 üncü nüshası müşteriye teslim edilmek üzere ilgili muayene merkezine verilir.

2-   Fatura ve dosya işlemlerinin muayene merkezince tamamlanmasını müteakip ADR kısım 9’da tanımlanan ve ADR gerekliliklerini karşılayan araçlara bir örneği Ek-6’da yer alan ADR Uygunluk Belgesi, ADR’nin gerekliliklerini sağlayamayan eski araçlara ise Ek-7’de yer alan Taşıt Uygunluk belgeleri elektronik ortamda e-imzalı olarak veya ıslak imzalı olarak Onay Kuruluşunca düzenlenerek muayene merkezine teslim edilir. Muayene Merkezleri söz konusu belgeleri müşterisine teslim etmekle yükümlüdür.

3-    ADR Araç Uygunluk/Taşıt Uygunluk ve Tank Muayene Belgeleri ilgili muayene ve incelemeye ait raporların düzenlenme tarihinden itibaren en geç 20 iş günü içinde muayene merkezlerince müşterilerine teslim edilmelidir. Bu süre içerisinde söz konusu muayene raporları ilgili belgeler yerine kullanılabilir.

 

4-   Tehlikeli madde taşımacılığı yol kenarı denetiminde esnasında araç ve/veya üst yapıyla ilgili bir uygunsuzluğun tespiti halinde, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde görev verilen personel tarafından aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 5 inci bendine istinaden düzenlenecek Uygunsuzluk Tespit Tutanağı Ek-8’ de yer alan formata uygun olarak düzenlenecektir.

 

(5)   ÜCRETLER VE UYGULANMASI

1-   Ek-9 ücret tablosunda belirtilen ücretler, Yönetmelik kapsamında ADR/Taşıt Uygunluk inceleme ve tank muayene (Ara, periyodik, istisnai muayene) bedeli olarak araç ve/veya araç üstyapı sahibine tahakkuk ettirilebilecek üst limit ücretler olup, işletmeler tarafından bu üst limit ücretlerin altında ücretler ile hizmet verilebilir.

2-     Araç ve/veya üst yapılarının muayeneleri sırasında çıkabilecek tamir ve tadilat ile eksikliklerin giderilmesi işlemlerine ilişkin muayene merkezi tarafından müşterilerinden alınacak hizmet bedelleri verilen muayene hizmetlerinden alınacak ücret bedellerine dahil değildir.

3-    Muayene merkezlerince müşterilere kesilecek faturalarda, tank muayene bedeli (Ara, periyodik, istisnai muayene), ADR Araç uygunluk /Taşıt Uygunluk inceleme bedelleri, adetleri ve Onay Kuruluşuna aktarılacak tutar açıkça belirtilir.

4-   Bu genelgenin ekinde belirtilen Onay Kuruluşu ücretleri muayene merkezlerince Onay Kuruluşu tarafından bildirilen banka hesabına peşin olarak yatırılır. Aksi hallerde Onay Kuruluşunca muayene işlemlerine başlanmaz.

5-   Tank muayenelerinde bu genelge ekinde belirtilen süreler aşıldığı takdirde ortaya çıkacak ilave ücretler Onay Kuruluşu tarafından muayene merkezine kesilecek faturaya ilave edilir. Muayene merkezi bu işlemle ilgili ilave ücreti en geç bir sonraki ayın 10. gününe kadar Onay Kuruluşu tarafından bildirilen banka hesabına yatırır.

6-   Tank muayenelerinde, muayene merkezlerinden kaynaklanan kusurlardan dolayı Genelge ekinde belirtilen süreler aşılırsa, söz konusu fark ücreti müşterilere yansıtılamaz.

7-  ADR gerekliliklerini sağlamayan eski araçlara ilişkin üst yapıların Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak ilk muayeneleri, periyodik muayene kapsamında ücretlendirilir.

 

(6)   MUAYENE MERKEZLERİ KAPSAMI

Yönetmelik Ek-4 Muayene Merkezleri Kriterleri A. Kapsam kısmı Ek-10’da belirtildiği şekilde uygulanır ve ilgili kapsam yetki belgesinde açıkça belirtilir.

 

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 

 

 
   

 

 

EK:  1-Tesis Bilgi Formu örneği.

2-İşletme Yetki Belgesi örneği. 3- Eğitim Konuları ve İçeriği.

4-ADR Araç Uygunluk/Taşıt Uygunluk İnceleme Raporu. 5-Tehlikeli Madde Taşıyan Tankların Muayene Raporu.

6-Belirli Tehlikeli Maddeler Taşıyan Araçlar İçin Onay Sertifikası. 7-Taşıt Uygunluk Belgesi.

8-Uygunsuzluk Tespit Tutanağı. 9-Ücretler Tablosu.

10- Muayene Merkezleri Kapsamı.

 

EK-1

 

TESİS BİLGİ FORMU

 

 

 

 

1

Tesis işletmecisi adı/unvanı

 

2

Tesis işletmecisinin adresi

 

3

Tesisin adı

 

4

Tesisin bağlı olduğu/bulunduğu il

 

5

Tesis adresi

 

6

Tesisin bağlı olduğu Belediye,

Özel İdare, içinde bulunduğu Serbest Bölge veya Organize Sanayi Bölgesi

 

7

Tesis sorumlusunun adı ve soyadı

 

8

Telefon

 

9

Faks

 

10

Elektronik posta

 

11

Web Adresi

 

 

EK-2

İŞLETME YETKİ BELGESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİ BELGESİNİN

VERİLİŞ TARİHİ

GEÇERLİLİK TARİHİ

KAPSAMI

 

 

 

YETKİ BELGESİ SAHİBİ

 

TİCARİ ÜNVANI

 

 

ADRES

 

TİCARET SİCİL NO

 

VERGİ DAİRESİ / NO

 

 

EK-3

EĞİTİM KONULARI VE İÇERİĞİ

 

 

 

 

Eğitimin Adı

 

 

Eğitim Süresi

 

 

Belge Tipi

ADR Genel Farkındalık, Tank Muayene ve ADR Araç İnceleme eğitimi

 

3 gün

 

 

 

Katılımcı Sertifikası

TSE ADR Genel Farkındalık-ADR Araç İnceleme-Tank Muayene Yenileme Eğitimi

 

1 gün

 

Eğitim Konuları

 

 1. ADR Yönetmeliği ve Ulusal Mevzuat
 2. ADR 3.2 Tablo A ve ADR 4.3
 3. ADR 6.8
 4. TS EN 12972`ye göre Tank Muayeneleri (Periyodik Muayene)
 5. TS EN 12972`ye göre Tank Muayeneleri (Ara Muayene)
 6. TS EN 12972`ye göre Tank Muayeneleri (İstisnai Muayene)
 7. Akaryakıt Tankerlerin Muayeneleri (TS EN 13094)
 8. Kimyasal Tankerlerin Muayeneleri  (TS EN 14025)
 9. Sınıf2 (Gazlar) Taşıyan Basınçlı Tankların Muayeneleri (TS EN 12493, TS EN 13530, TS EN 14398)
  1. ADR Bölüm 5 (Plakalama)
  2. ADR Bölüm 8 (Araçta bulunması zorunlu ekipmanlar)
  3. ADR Bölüm 9 (Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlar)
  4. ADR Bölüm 9.1 Kapsamında araç tipleri ve tip onayları
  5. ADR Bölüm 9.2 Kapsamında araç uygunluk değerlendirmesi
  6. ADR Bölüm 7.2, 9.3 ve 9.8 Kapsamında Sınıf 1 (Patlayıcı) taşıyan araçlar için ek zorunluluklar.
  7. ADR Bölüm 9.7 Kapsamında tank taşıyan araçlar için ek zorunluluklar.
  8. Dokümantasyon

 

EK-4

ADR ARAÇ UYGUNLUK/TAŞIT UYGUNLUK İNCELEME RAPORU

 

MUAYENE KRİTERİ

☐ ADR KISIM 9   ☐  ADR KISIM 8        ☐  TAŞIT UYGUNLUK

BAŞVURU NO/ TARİH

 

MUAYENE RAPOR NO/ TARİH

 

MUAYENE TÜRÜ

☐İlk İnceleme      ☐ Kusur Sonrası Yeniden İnceleme

☐Periyodik İnceleme

ARAÇ KATEGORİSİ (CİNSİ)

N1☐             N2☐             N3☐

O1☐             O2☐             O3☐           O4☐

BAŞVURULAN       ARAÇ      TİPİ     (ADR      9.1.1.2

kapsamındaki araç kodu/kodları)

☐EX/II   ☐ EX/III   ☐ FL  ☐ OX   ☐ AT   ☐ MPÜB

ARAÇ ÖZELLİKLERİ

MARKA/ÜRETİCİ

 

TİCARİ TANIMI/MODELİ

 

MODEL YILI

 

TRAFİK TESCİL TARİHİ

 

Teknik Olarak Müsaade Edilen Azami Kütlesi/ İstiap Haddi:

Teknik Olarak Müsaade Edilen Azami Katar Kütlesi:

ECE R 105 TİP ONAY NUMARASI

 

ŞASİ NO

 

ARAÇ PLAKA NO

 

BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

 

BELGE DÜZENLENECEK ARAÇ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

 

İNCELEME ADRESİ

 

İNCELEME TARİHİ

 

BELGE SON GEÇERLİLİK TARİHİ

 

İNCELEMEYİ     YAPAN      ONAY     KURULUŞU UZMANIN ADI SOYADI

 

 

SONUÇ

☐UYGUN         ☐ UYGUN DEĞİL       ☐ EMNİYETSİZ

İncelemenin UYGUN olması durumunda İnceleme Dosyasının Onay Kuruluşuna Ulaştırılarak, Inceleme Bitiş Tarihinden Itibaren  En  Geç

 20 İş Günü İçinde Belgenin Teslim Alınması Gerekmektedir.

ONAY KURULUŞU UZMANI İMZASI

 

AÇIKLAMA

 

UYGUNSUZLUK/LAR(Varsa)(Uygunsuzluklara ait madde numaraları yazılmalıdır)

 

EK-5

TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN TANKLARIN MUAYENE RAPORU

 1. A.        MUAYENE BİLGİLERİ

Başvuru Tarih ve No:

Rapor Tarih ve No:

Başvuru Sahibi/Muayene Merkezi Adı:

İletişim Bilgileri:

Uluslararası Sözleşme/Taşıma Modu/Yönetmelik/Muayene Standardı:

ADR (Karayolu)  ☐                RID (Demiryolu)  ☐              IMDG (Denizyolu) ☐           TS EN 12972          ☐       UDHB Yönerge ☐

Muayene Tarihi:

Muayene Kapsamı:       Basınçsız  ☐    Basınçlı    ☐   Akaryakıt/Asfalt ☐    Kimyasal ☐  Sınıf 2 (Gazlar) ☐           Kriyojenik ☐

Muayene Tipi:      Tasarım (Tip) Onay Muayenesi ☐        İlk Muayene ☐        Eski Tanklar İlk Muayene ☐

Periyodik Muayene      ☐        Ara Muayene ☐     İstisnai Muayene ☐

İstisnai Muayene Yapılma Gerekçesi:

İstisnai Muayenenin Yerine Geçtiği Muayene Tipi: Periyodik Muayene       ☐                       Ara Muayene ☐

 

 1. B.        TANK BİLGİLERİ

Uluslararası Sözleşmelerde belirtilen gereklilikleri sağlamayan eski tankların UDHB` ce belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak muayenelerinde ulaşılmayan bilgilere “-“ konacaktır. Tank seri no`ya ulaşılmadığı durumlarda onay kuruluşunca tankın takibi amacı ile seri no verilecektir.

Tank Sahibi / Kullanıcı:

İletişim Bilgileri:

Üretim/Seri No:

Üretici/Üretim Tarihi:

Üretim Yeri Adresi:

Firma Model kodu:

Tasarım Onay Numarası/Tarihi:

Tankın İmalat Standardı:

Tank Kodu/Portatif Tank Talimatı:

Tank/Portatif Tank Özel Hükmü:

Taşıma Biriminin Tipi:      Sabit Tank ☐      Sökülebilir Tank ☐       Taşınabilir Tank ☐        Tank Konteyner ☐       Tank Takas Gövdesi   ☐

Tankta Taşınabilecek Tehlikeli Maddeler

(Muayenesi yapılan tank, aşağıdaki tabloda özel olarak bir tehlikeli madde `ye atıf yapılmamışsa tank koduna, ADR`de tanımlanan tank hiyerarşisine uyan tank kodlarına ve ilgili tank özel hükümlerine uygun olarak tankta kullanılan gövde malzemesi, conta malzemesi ve teçhizatlarla uyumlu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılabilir. Eski tankların UDHB` ce belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak muayenelerinde taşınacak tehlikeli maddelerin UN numaraları mutlaka belirtilecektir.)

UN Numarası

Tehlikeli Maddenin Adı

Paketleme Grubu

 

 

 

       

 

 1. C.        SABİT TANKLAR İÇİN ARAÇ BİLGİLERİ

Marka/Model Yılı:

Araç Tanımı:        Kamyon  ☐             Yarı Römork☐                       Römork☐               Merkezi Dingilli Römork ☐

Tank Tipi:             Şasi Üzerine Bağlı ☐                                             Kendini Taşıyan Gövdeli ☐

Tank Şasi Bağlantısı:                            Kaynaklı ☐                            Cıvatalı       ☐                         Diğer: ………………..

Şase No:

ADR Araç Uygunluk/Taşıt Uygunluk Muayenesi Yapıldı mı?                                     Evet  ☐                                   Hayır ☐

 

 1. D.        TEST VE İNCELEMELER

(G: Geçti; K:Kaldı, NU: Numuneye Uygulanmaz)

Dokuman İnceleme

 

Tankın Dış Kontrolü

 

Su Kapasitesi Tayini

 

Hidrostatik Basınç Testi

 

Tasarım Kontrolü

 

Servis Ekipmanlarının Kontrolü

 

Yapısal Ekipmanların Kontrolü

 

Sızdırmazlık Testi

 

Tankın İç Kontrolü

 

Malzeme Testleri

 

Kaynak Kontrolü

 

Diğer:………

 

 

 1. E.        SONUÇ
  1. 1.                Uygun  

Uygunsuzluk Tespit Edilmemiştir. Tank plakası onay kuruluşu mührü ile işaretlenmiştir. Bir Sonraki Muayene Tarihi: …/…/20..

Onay Kuruluşu Uzmanı Ad, Soyadı, Kaşe

 

Tarih

 

İmza

 

 1. 2.                  Uygun Değil          ☐                                                Emniyetsiz

Tespit Edilen Uygunsuzluk/lar:

İlgili TS EN 12972 Maddesi veya İlgili Yönetmelik Karşılığı:

Onay Kuruluşu Uzmanı Ad, Soyadı, Kaşe

 

Tarih

 

İmza

 

 

EK-6

BELİRLİ TEHLİKELİ MADDELER TAŞIYAN ARAÇLAR İÇİN ONAY SERTİFİKASI CERTIFICATE OF APPROVAL FOR VEHICLES CARRYING CERTAIN DANGEROUS GOODS

Bu sertifika, aşağıda belirtilen aracın, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) tarafından öngörülen koşulları karşıladığını beyan eder./This certificate testifies that the vehicle specified below fulfils the conditions prescribed by the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).

 

1. Sertifika No:

Certificate No.:

2. Araç Üreticisi:

Vehicle manufacturer:

3. Araç Tanıtım No:

Vehicle Identification No.:

4. Tescil Numarası (varsa):

Registration number (if any):

5. Taşıyıcının, Operatörün veya Araç Sahibinin Adı ve İş Adresi: / Name and Business Address of Carrier, Operator or Owner:

6. Araçla İlgili Açıklamalar1:

Description of vehicle:

7. ADR 9.1.1.2 Kapsamındaki Araç Kodu (Kodları):2 Vehicle designation(s) according to 9.1.1.2 of ADR:

EX II                          EX III                                FL                                 OX                                AT                               MPUB

 1. 8.   Yavaşlatıcı Fren Sistemi3: / Endurance Braking System:

☐      Yok / Not Applicable

☐      ADR 9.2.3.1.2 uyarınca etkinlik (32) tonluk 4 bir taşıma ünitesinin toplam kütlesi için yeterlidir.

The Effectiveness according to 9.2.3.1.2 of ADR is sufficent for total Mass of TheTransport Unit of     t

 1. 9.   Sabit Tanklar/Tüplü Gaz Tankeriyle İlgili Açıklama(varsa) /Description of the Fixed Tank(s)/Battery-Vehicle (if any):

9.1   Tank Üreticisi:

Manufacturer of the tank:

9.2   Tank/Tüplü Gaz Tankeri Onay Numarası:

Approval Number of the Tank/Battery-Vehicle:

9.3   Tank Üreticisinin Seri Numarası/ Tüplü Gaz Tankerinin Elemanlarının Tanımlanması:

Tank Manufacturer's  Serial number/Identification of Elements of Battery-Vehicle:

9.4   Üretim Yılı:

Year of Manufacture:

9.5   ADR 4.3.3.1 veya 4.3.4.1 Uyarınca Tank Kodu:

Tank Code According to 4.3.3.1 or 4.3.4.1 of ADR:

9.6   ADR 6.8.4 uyarınca TC ve TE Özel Hükmü (varsa)6:

Special Provisions TC and TE According to 6.8.4 of ADR (if applicable):

 1. 10.    Taşınmasına İzin Verilen Tehlikeli Maddeler:/ Dangerous Goods Authorised for Carriage:

Araç, No. 7’deki araç kodlarına atanmış olan tehlikeli malların taşınması için aranan koşulları karşılamaktadır./The vehicle fulfils the conditions required for the carriage of dangerous goods assigned to the vehicle designation(s) in No. 7.

10.1   EX/II veya EX/III ise3                                                   ☐    Uyumluluk Grubu J de Dahil Olmak Üzere Sınıf 1 Maddeleri

Goods of Class 1 including compatibility group J

In the case of an EX/II or EX/III vehicle               ☐    Uyumluluk Grubu J Hariç Olmak Üzere Sınıf 1 Maddeleri

Goods of Class 1 excluding compatibility group J

10.2     Tanker/Tüplü Gaz Tankeri İçin:/  In the case of a tank-vehicle/battery-vehicle

☐      Yalnızca Tank Kodu ve No. 9’da Belirtilen Özel hükümler Kapsamında İzin Verilen Maddeler Taşınabilir 5   ya da

Only the subtances permitted under the tank code and any special provisions specified in No:9 maybe carried or

☐      Yalnızca Aşağıdaki Maddeler Taşınabilir (Sınıf, BM No. ve Gerekliyse Ambalajlama Grubu ile Uygun Sevkiyat Adı):

Only the following substances (Class, UN number, and if necessary packing group and proper shipping name) maybe carried

 

Yalnızca, gövde, conta, teçhizat ve (varsa) koruyucu astar malzemeleriyle tehlikeli tepkimeye girmeye meyilli olmayan maddeler taşınabilir./ Only substances which are not liable to react dangerously with the materials of the shell, gaskets, equipment and protective linings (if applicable) may be carried.

11. Açıklamalar /Remarks:

12. Son Geçerlilik Tarihi/ Valid until              Yer/Place               Tarih- İmza Date /Signature      Belgeleyen Kurum Mührü

Stamp of İssuing Servic

 

1             Araçların Yapımına ilişkin Konsolide Kararın (R.E.3) Ek 7'sinde veya 97/27/AT sayılı Direktifte tanımlanan elektrikle çalışan araçların ile N ve O kategorilerindeki römorkların tanımları uyarınca.

2             İlgili olmayanın üstünü çiziniz.

3             İlgili olanı işaretleyiniz.

4             İlgili değeri giriniz. 44 t değeri, tescil belgelerinde yer alan “tescil/hizmet sırasındaki maksimum izin verilen kütle”yi sınırlamaz.

5             Varsa özel hükümler de dikkate alınarak No. 9 ‘da belirtilen tank koduna veya 4.3.3.1.2 veya 4.3.4.1.2’deki hiyerarşi kapsamında izin verilen başka bir tank koduna tahsis edilmiş olan maddeler.

6                  İzin verilen maddeler No. 10.2'de yer alıyorsa aranmaz

 

 

 

13. Geçerliliğin Uzatılması / Extensions of validity

Geçerlilik Aşağıdaki Tarihe Kadar Uzatılmıştır.

 

Validity Extended Until

Düzenleyen Kurumun Mührü, Yer, Tarih, İmza

 

Stamp of is Issuing Service, Place, Date, Signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Araç hizmetten alınlığında, araç No. 5’te belirtilen başka bir taşıyıcıya, operatöre  veya  araç  sahibine  devredildiğinde, sertifikanın geçerlilik tarihinin sona ermesi üzerine veya aracın bir veya birden fazla temel özelliğinde ciddi bir değişiklik gerçekleşmesi halinde, sertifikayı düzenleyen kuruma iade edilecektir.

 

EK-7

TAŞIT UYGUNLUK BELGESİ

 

BELİRLİ TEHLİKELİ MALLAR TAŞIYAN ARAÇLAR İÇİN ONAY SERTİFİKASI

Bu sertifika, aşağıda bilgileri verilen tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan eski araç ve üst yapının, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenen kriterleri karşıladığını beyan eder.(a)

1.      Sertifika No.:

2. Araç üreticisi:

3. Araç Tanımlama No:

4. Tescil numarası:

5.       Taşıyıcının, operatörün veya araç sahibinin adı ve iş adresi:

6.       Araçla ilgili açıklamalar: 1

7.       ADR 9.1.1.2 kapsamındaki araç kodu (kodları): 2

 

EX/II                                     EX/III                           FL                              OX                              AT                          MPÜB

 1. 8.        Sabit tanklar/tüplü gaz tankeriyle ilgili açıklama(varsa):

8.1     Tank Yapım Malzemesi:

8.2     Tank Seri No(c):

8.3     Tank/Tüplü Gaz Tankeri Muayene Sertifika/Rapor No:

8.4     Tank/Tüplü Gaz Tankeri Muayene Tarihi:

8.5     Tank ile Taşınabilecek Tehlikeli Maddelerin UN Numaraları:

9. Açıklamalar (b): ADR’YE TARAF OLAN ÜLKELERE TAŞIMA YAPAMAZ.

10.

 

Son geçerlilik tarihi                                   Yer, Tarih, İmza                                                                Düzenleyen kurum mührü

(a)   ADR Gerekliliklerini sağlayamayan ancak Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yurt içinde ve ADR’ye taraf olmayan ülkelerde tehlikeli madde taşımacılığı yapacak araçlardır.

(b)  (a) da tarif edilen araçlar için sadece Türkçe dilinde açıklama girilecektir.

(c)   Ulaşılamadığı durumlarda Onay Kuruluşu tarafından uygun görülecek bir yönteme göre verilecektir.

1      Araçların Yapımına ilişkin Konsolide Kararın (R.E.3) Ek 7'sinde veya 97/27/AT sayılı Direktifte tanımlanan elektrikle çalışan araçların ile N ve O kategorilerindeki römorkların tanımları uyarınca.

2       İlgili olmayanın üstünü çiziniz.

 

NOT: Araç hizmetten alındığında, araç No. 5’te belirtilen başka bir taşıyıcıya, operatöre veya araç sahibine devredildiğinde, sertifikanın geçerlilik tarihinin sona ermesi üzerine veya aracın bir veya birden fazla temel özelliğinde ciddi bir değişiklik gerçekleşmesi halinde, sertifikayı düzenleyen kuruma iade edilecektir.

 

EK-8

Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmeliğin 13 Üncü Maddesinin 5 inci Fıkrasına Göre Düzenlenen

 

 

UYGUNSUZLUK TESPİT TUTANAĞI

 

 
   

 

Hakkında Uygunsuzluk Tutanağı Düzenlenen Gerçek / Tüzel Kişinin

 

Adı Soyadı/Unvanı

 

İş Yeri Adresi

 

İkametgâh Adresi

 

Vergi Kimlik No

 

T.C. Kimlik No

 

 

Aracın

Cinsi

Plaka No

Diğer

 

 

 

ADR Uygunluk /Taşıt Uygunluk Belgesi

Geçerlilik Tarihi

Belge No

 

 

Aracın Sürücüsünün

Adı Soyadı

Görevi

İmzası

 

 

 

         

 

 

…../..……/……..               tarihinde,               saat               ……./…….               de               ve

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………...Adresi /Mevkii’nde yapılan denetim/kontrol sonucunda ADR/ Taşıt Uygunluk Belgesi almış      olan                                 yukarıda                  bilgileri                           olan aracın.....................................................................................................………………………………

……………….…………………...........…………………………………………………. hususunda yeterliliği kaybolduğu tespit edilmiştir.

 

Düzenleyen Görevlilerin

Adı Soyadı

Unvanı

Sicil No

İmzası

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Hususlar (Gerekirse):

 

 

EK- 9

TEST VE MUAYENE ÜCRETLERİ

 

 

VERİLEN HİZMET

 

ONAY KURULUŞU ÜCRETİ

(TL)

 

MUAYENE MERKEZİ ÜCRETİ

(TL)

MÜŞTERİDEN TAHSİL EDİLECEK TOPLAM ÜCRET

(TL)

 

ADR/TAŞIT UYGUNLUK İNCELEMESİ

Yıllık Teknik Muayene

500

100

600

Kusur Durumunda Yeniden İnceleme

200

-

200

 

 

TANK MUAYENELERİ

(Kimyasal-Akaryakıt-Asfalt)

Ara Muayene

500

1.500

2.000

Periyodik Muayene

750

2.000

2.750

İstisnai Muayene

750

*

750 + *

 

 

TANK MUAYENELERİ

(Basınçlı-Sınıf2)

Ara Muayene

500

2.000

2.500

Periyodik Muayene

750

3.000

3.750

İstisnai Muayene

750

*

750 + *

 

 

TANK MUAYENELERİ

(Vakum İzolasyonlu Kriyojenik)

Ara Muayene

500

1.750

2.250

Periyodik Muayene

500

1.750

2.250

İstisnai Muayene

500

1.750

2.250

 

* İstisnai muayene ücretleri ara veya periyodik muayenenin hangisi yerine kabul ediliyorsa o kapsamda ücretlendirilir.

 

 

Açıklamalar:

1-                Tabloda verilen test ve muayene ücretlerine KDV dâhil değildir.

2-                Belirlenen bu ücretler bu işler için alınacak üst limitler olup, muayene merkezleri bu ücretlerin altında hizmet verme imkânına sahiptir. 3-        Muayene ve test işlemleri yapılırken araçta veya  üst yapıda tamirat veya  tadilat veya yedek parçaya ihtiyaç duyulursa, bu ücretler

muayene merkezi tarafından ayrıca tahsil edilir.

4-                Tank temizleme ve gazdan arındırma ücretleri tablodaki ücretlere dâhil değildir.

5-                Tankların ara ve periyodik muayene süreleri 1 gün olarak belirlenmiş olup, Onay Kuruluşu ücretleri bu süreler içinde tamamlanan muayene faaliyetleri için geçerlidir. Bu süreleri geçen incelemelerde Onay Kuruluşu tarafından, tank başına günlük olarak 500TL+KDV ilave ücret alınır. Söz konusu ücret TSE adına Muayene Merkezi tarafından müşteriden tahsil edilecektir.

6-                Kimyasal ve akaryakıt tankerlerinde tank bölme sayısının 6’nın üzerinde olması durumunda Muayene Merkezi ara ve periyodik muayene için 200 TL+KDV ilave ücret tahsil eder.

7-                Belirlenen bu ücretler, muayene merkezinde müşterinin göreceği yerlere asılmak ve muayene merkezinin oluşturacağı web sitesinde yayımlanmak zorundadır.

 

 

EK-10

 

MUAYENE MERKEZLERİ KAPSAMI

 

 

SIRA

MUAYENE TÜRÜ

KAPSAM

AÇIKLAMA

 

 

1

 

ADR/TAŞIT UYGUNLUK İNCELEMELERİ

ADR Yıllık Teknik Muayene

ADR Bölüm 9`da tanımlanan AT, FL, OX, EXII, EXIII ve MPÜB tiplerindeki araçlar

Eski Araçların Yıllık Teknik Muayeneleri

ADR gerekliliklerini karşılamayan araçlar

 

2

BASINÇSIZ TANKLARIN MUAYENELERİ

2a Akaryakıt Tankları

Çalışma Basıncı 0,5 Bar altında olan Asfalt ve Akaryakıt tankları

2b Kimyasal Tankları

Çalışma Basıncı 0,5 Bar altında olan Asfalt ve Akaryakıt dışında kalan sıvı kimyasalları taşıyan tanklar

 

3

BASINÇLI TANKLARIN MUAYENELERİ

3a Kimyasal Tankları

Çalışma Basıncı 0,5 Bar üstünde olan sıvı kimyasalları taşıyan tanklar

3b LPG Tankları

Sınıf 2 (Gazları) Taşıyan Tanklar

3c Kriyojenik Tanklar

Soğutularak Sıvılaştırılmış Gazları Taşıyan Tanklar

NOT: Tek cidarlı yalıtılmış kriyojenik tankların muayeneleri 3.b kapsamındadır.

 

 

Terms Of Use

Privacy Statement

          

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen