Kamera Aydınlatma Metni

ARITAŞ KRİYOJENİK ENDÜSTRİ SAN. ve TİC. A.Ş.
KAMERA KAYDI YOLUYLA VERİ İŞLENMESİNE DAİR
AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Arıtaş Kriyojenik Endüstri San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Bina ve fabrika merkezlerinde yer alan kameralar ile görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi İdari İşler birimi tarafından denetlenmektedir. Söz konusu kişisel veri, 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, güvenlik amacıyla otomatik yolla işlenmekte ve 1 ay süre ile saklanmaktadır.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Arıtaş Kriyojenik Endüstri San. ve Tic. A.Ş.’nin “Ofisim İstanbul, Tugay Yolu Cad. no:20, B blok kat:13 34846 Cevizli, Maltepe - İstanbul / Türkiye” adresine Başvuru Formunu yazılı olarak (elden bizzat teslim ederek yahut iadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla ihtar çekmek suretiyle) iletebilirsiniz.