Etik Kod

ARITAŞ KRİYOJENİK ENDÜSTRİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ETİK KOD

 

1.    AMAÇ VE KAPSAM

Stratejimizi uygulamak, değerlerimizin arkasında durmak ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için yüksek profesyonellik standartları ve etik davranış esastır. Bu Etik Davranış Kodu, şirket adına hareket ederken her birimizin uyması gereken temel ilkeleri açıklamaktadır. Bir çalışan olarak neye bağlı olduğumuzu ve sizden neler beklendiğini açıklar.

Çalışan, geçerli yasa ve yönetmeliklere uyum, iş davranışında dürüstlük ve etik ve her durumda şirket itibarını sürdürme konusunda sağlam bir şekilde hareket etmelidir. Çalışan, şirketin ve Broadview’ in dünyanın her yerindeki müşterilerine, iş ortaklarına ve çalışanlarına ve onların geleneklerine saygı duymakla birlikte, her şeyden önce bu Etik Davranış Kodu’ ndaki standartlara ve ilkelere uymalıdır.

2.    KAPSAM

Bu Etik Davranış Kodu, sözleşme türüne veya işlerinin yerine bakılmaksızın tüm çalışanlar için geçerlidir. Buna yönetim ve geçici çalışanlar da dahildir. Çalışan hem kendisi bu Etik Davranış Kodu’ na uymalı, hem de kapsamdaki herhangi bir kişi veya kurumun bu Etik Davranış Kodu’ nu ihlalini tespit etmesi durumunda aşağıda “5. İzlenecek Yol” kısmında belirtildiği şekilde ilgili makamlara haber vermelidir.

 

      3.   ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

3.1. Her Zaman Saygılı Davranın ve Ayrımcılık Yapmayın

Tüm çalışanlar ve yöneticiler, “ast – üst ilişkisi” veya “müşteri – tedarikçi” ilişkisi farketmeksizin tüm paydaşlara saygılı davranmak zorundadır. Gerek söylenen sözlerle gerek ses tonu ile gerekse beden dili ile olsun tüm çalışanlar iş ilişkisi içinde olduğu kişi ve kurumlara hiçbir şekilde zarar vermeden her zaman saygılı bir şekilde ilişki ve iletişim kurmalıdır. Birlikte çalıştığımız kişilere karşı ne sebeple olursa olsun ayrımcılık ve baskı yapılamaz. Bireylerin topluluk içinde kendilerini yalnız, dışlanmış veya tehdit altında hissetmelerine sebep olacak herhangi bir tutum ve davranış hiçbir şekilde kabul edilemez.

      3.2. Şirkete Ait Olan Varlıkları ve Kaynakları Koruyun

Tüm çalışanlar şirkete ait olan varlıkları ve kaynakları bir emanet olarak görmeli ve o emanetleri en yüksek seviyede korumalıdır. Şirkete ait olan zaman, para veya para ile ölçülebilir her şey, işgücü, makineler, eşyalar, ekipmanlar, sarf malzemeler, bilgiler, siber veriler, patentler, projeler, fikri ve sınai haklar, şirketin itibarı, şirketin müşterileri, şirketin tedarikçileri ve benzeri nitelikte şirkete ait olan tüm kaynaklar hiç kimse tarafından suistimal edilemez, boş yere harcanamaz ve şahsi amaçlar için kullanılamaz. Şirket ait mali kayıtlar (bilançolar, faturalar, mali raporlar, personel giriş çıkış kayıtları, bordrolar, vb.)  en doğru şekilde oluşturulur ve herhangi bir mali uygunsuzluğa mahal verilmez.

3.3. Çıkar Çatışması Oluşturacak Durumlardan Uzak Durun

Tüm çalışanlar şirketin menfaatleri ile kişisel menfaatlerin çatıştığı (kesiştiği) durumlardan uzak durur. Çalışan, müşteri, tedarikçi veya benzeri kişilerden ve kurumlardan veya potansiyel olarak bu rollere aday olan kişilerden ve kurumlardan herhangi bir menfaat sunulduğunda bunu kabul etmez ve bu menfaatin ileride şirketin aleyhine bir talebe dönüşme riski barındırdığını bilir. Çıkar çatışması doğurabilecek kişilerle ve kurum yetkilileri ile mesafeli ve objektif ilişkiler kurulması, çalışanları olası olumsuz durum ve isnatlardan korur.

3.4. Yasalara Bağlı Kalın

Tüm çalışanlar, ilgili olduğu yerel ve uluslararası yasalara tam bağlılık göstermelidir. Devlet görevlileri ile olan ilişkilerde yasalara aykırı bir şekilde davranmaktan sakınılmalıdır. Rüşvet ve yolsuzluktan tamamen uzak durarak, devlet işlerinde her zaman yasal yollar üzerinden işler yürütülmelidir. Hata ile yapılan herhangi bir yasa ihlalinde çalışan gecikmeden bu hatasını en kısa sürede şirket yönetimine bildirmelidir.

3.5. İş Sağlığı Güvenliği Tedbirlerine Uyun ve Çevreyi Koruyun

Tüm çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan tedbirlere tam olarak uymak zorundadır. Çalışanın kendisine veya şirketin başka çalışanına veya şirketin iş ilişkisinde olduğu kişi ve kurumların çalışanlarına sağlık ve güvenlik açısından zarar verecek davranışlardan uzak durulmalıdır. Aynı şekilde tüm çalışanlar, çevre ve sürdürebilirlik açısından şirket tarafından belirlenen direktiflere uymak zorundadır. İş sağlığı güvenliği ve çevre konusunda tespit edilen riskler şirket İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre bölümüne bildirilmelidir.

3.6. Rüşvet, Hediye veya Eğlence Karşılığı İş Yapmayın ve Yaptırmayın

Şirket ile ilgili tüm süreçlerde, hiçbir yerde ve hiçbir zaman herhangi bir rüşvete izin verilmez. Bu durum, iş elde etmek veya sürdürmek, iş kararlarını etkilemek veya işimizin yürütülmesinde uygunsuz bir avantaj sağlamak için doğrudan veya dolaylı olarak değerli hiçbir şey (herhangi bir ödeme, yardım hediyesi veya ağırlama dahil) veremeyeceğimiz veya alamayacağımız anlamına gelir. Bu kural aynı zamanda, acenteler ve distribütörler gibi üçüncü şahıslar aracılığıyla rutin bir devlet prosedürünün performansını hızlandırmak veya güvence altına almak için kolaylaştırma ödemeleri yapmayı, hediyeler vermeyi, eğlenceler (gösterişli yemekler, tatil olanakları, vb.) gibi menfaatler sağlamayı da içerir.

Hediye, eğlence ve ağırlama alışverişi mütevazi ölçülerde kaldığı sürece ve süreklilik arz etmediği sürece müşterilerle, tedarikçilerle ve diğer ortaklarla iyi ilişkiler kurmaya ve sürdürmeye katkıda bulunabilir. Ancak, iş elde etmek veya sürdürmek, iş kararlarını etkilemek veya işimizin yürütülmesinde uygunsuz bir avantaj sağlamak için bu asla yapılmamalı veya yapılıyor gibi görünmemelidir. Bu kapsamda herhangi bir maddi menfaat sağlamayan, temsili nitelikte hediyeler (ajanda defteri, normal kırtasiye kalemi, vb.) alınabilir veya verilebilir.

3.7. Rekabette Açık ve Adil Olun

Doğru ve dürüst bir rekabet şirketin ve faaliyette bulunulan sektörün gelişmesi için önemli unsurlardan biridir. Çalışanlar faaliyet gösterilen sektörde adil rekabet koşulları çerçevesinde hareket etmelidir. Şirketin aleyhine ve/veya haksız menfaatine sebep olabilecek rekabetçi davranışlara izin verilmez. Pazardaki fiyatlandırma bilgileri, müşteri bilgileri veya işletmenin gelecekteki planları gibi rekabet açısından hassaslık içeren bilgileri bir rakiple paylaşmak veya iş ortaklarının veya diğer üçüncü şahısların rekabet açısından hassas bilgilerini rakiplerle paylaşmak kabul edilemez bir durumdur. Çalışanların adil rekabet açısından uyması gereken yükümlülükleri şirketten ayrıldıktan sonra da devam eder.

4. YAPTIRIM

Yasanın veya kuralların ihlali halinde, şirket bu ihlali gerçekleştiren kişi ve kurumlar için hizmet akitlerini askıya alma veya sona erdirme veya hukuki ve cezai dava yollarına başvurma gibi ciddi yaptırımlara başvurabilir. Çalışan her zaman bu yaptırımın farkında olarak davranmalı ve hareket etmelidir.

5. İZLENECEK YOL

Çalışan, yasanın veya şirket kurallarının ihlaline tanıklık ederse veya bilgi edinirse veya olası bir ihlal olup olmadığı konusunda bir endişe duyarsa veya herhangi bir nedenle çalışanın kendisi ihlalde bulunursa, iyi niyetli bir şekilde ve tüm detayları ile bu durumu gecikmeden aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak bildirmelidir.

 

-                     İlk yöneticiye veya bir sonraki seviye yöneticiye yazılı olarak bildirimde bulunmak veya

-                     Doğrudan ethic@aritas.com.tr adresi üzerinden yazılı olarak bildirimde bulunmak.

Kendisine herhangi bir çalışan tarafından Etik Davranış Kuralı ihlali bildirimi yapılan yönetici durumu gecikmeden ethic@aritas.com.tr adresine bildirmelidir. Bilgilendirmeler sonrası, bilgiyi edinen kişiler ve bilgilendirmede bulunan kişiler ve de olası bir soruşturma durumunda tanıklığına başvurulan kişiler edindikleri bilgileri yukarıda belirtilen makamlar ve eposta hesabı dışında kimse ile paylaşmayıp gizlilik esaslarına tam olarak uymak zorundadırlar.

Çalışanın konuyu kendisinin araştırması veya konuya ilişkin kanıtlar arama yoluna gitmesi doğru değildir. Soruşturma yapılması gereken durumlarda İnsan Kaynakları bölümü tarafından davet edilecek Etik Komite aracılığı ile soruşturma titizlikle ve gizlilikle yönetilir. Şirket gerekli gördüğü durumlarda bağımsız dış kaynak desteği ve/veya hukuki destek yolunu kullanabilir.

6. ETİK KOMİTE

Etik Davranış Kuralları ihlallerine ilişkin ortaya çıkan tüm durumları (şikayet, bildirim, tespit, vb.) incelemek, değerlendirmek ve karara bağlamak üzere şirket yönetimi tarafından bir Etik Komite atanır. Etik Komite şu üyelerden oluşur:

-                     CEO

-                     İnsan Kaynakları bölümü yetkilisi

-                     Şirket Avukatı

-                     CEO veya İnsan Kaynakları bölümü yetkilisi tarafından belirlenecek tarafsız bir departman yetkilisi

 

Etik Komite’nin toplanabilmesi için yukarıdaki üyelerin çoğunluğunun hazır bulunması yeterlidir. Etik Komite kapsamında yapılan tüm değerlendirme ve çalışmalar gizli tutulur. Etik Komite kararları katılımcıların oy çokluğu ile alınır. Etik Komite tarafından alınan kararlar yazılı olarak alınır. Etik Komite tarafından tutulan tüm kayıtlar, yazışmalar ve alınan kararlar İnsan Kaynakları bölümü tarafından titizlikle saklanır.